Privacy verklaring

Inleiding

RB+ Groep biedt totaaloplossingen in brandpreventie. Voor onze bedrijven Firejob, Van der Aa Brandwerende Applicaties en Preficon Europe is bouwkundige brandpreventie dé kernactiviteit. Onze passie is om met kennis en enthousiasme als team de brandveiligheid voor onze klanten in optima forma te verzorgen. De Plus in onze naam staat voor Meerwaarde. Een Meerwaarde die zich uit in betrouwbaarheid, duidelijkheid, gedrevenheid, maatschappelijke impact en inlevend vermogen.

Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens welke wij van u verwerken wanneer u één van onze websites bezoekt dan wel hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van medewerkers van leveranciers, opdrachtgevers, bezoekers en onderaannemers. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door RB+ Groep en door aan haar gelieerde dochterondernemingen, hierna aangeduid als RB+. De meest recente Privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website www.rbplus.nl. 

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
RB+ Groep B.V.
Havenweg 20C
5145 NJ  WAALWIJK
0416-561010
info@rbplus.nl
www.rbplus.nl
KvK 18089599

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. RB+ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Evt. IP-adres

Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden van producten en diensten;
 • Het nakomen van een overeenkomst;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties;
 • Het afhandelen van uw klacht;
 • Het verwerken van uw sollicitatie.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat.

Bewaartermijn

RB+ bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van RB+ te behartigen en zo lang als wij daartoe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

RB+ zal uw persoonsgegevens alleen met derden delen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Met deze derde partij wordt vooraf een overeenkomst gesloten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor overige situaties zullen wij uw gegevens niet met derden delen tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van RB+ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RB+ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RB+ gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Tevens kunnen cookies gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals uw naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor u relevant kunnen zijn. Wij kunnen hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords gebruiken. Deze externe websites, die zich in het netwerk van derden bevinden, kunnen cookies op uw PC plaatsen om informatie in te winnen. RB+ Groep heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacy beleid te raadplegen van deze derden. Het privacy beleid van RB+ Groep is hierop niet van toepassing. 

Bij uw eerste bezoek aan onze websites informeren wij u over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RB+ en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rbplus.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het ID-bewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt.  We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. 

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

RB+ neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus  en neemt alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neemt u dan contact op via info@rbplus.nl.

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.